{The Museums own-design logo}


West Wales Museum of Childhood
Pen-ffynnon, Llangeler SA44 5EY
T: 01559 370428
www.toymuseumwales.co.uk
EDUCATIONAL RESOURCE / ADNODD ADDYSGIADOL

    Adnodd Addysgiadol - Cyflwyniad
cymraeg_teach_intro.htm

Bwriad y dudalen hon yw dangos sut all yr amgueddfa a'n gwefan gynorthwyo athrawon i gyflwyno testunau'r Cwricwlwm Cenedlaethol o CA1 i CA4 ac uwch. Gellir defnyddio teganau fel gwrthrych prosiect a gellir eu defnyddio ym mhob math o ffyrdd oddi fewn i'r Cwricwlwm Cenedlaethol.

Cofiwch y gellir astudio teganau nid yn unig o ran eu hanes cymdeithasol ond hefyd ar gyfer testunau eraill yn y Cwricwlwm Cenedlaethol. Dyma rai enghreifftiau:

Mathemateg - o waith rhifedd sylfaenol i fathemateg pen i gyfrif cyflymder a chymhareb. Ac mae hyd yn oed helfa ddreigiau i'r ifanc iawn.

Ffiseg - sut mae moduron, lifers ac injan megis gêrs mecanyddol, stêm, clocwaith neu drydan yn gweithio. Daearyddiaeth - lle yn y byd y maent wedi dod, pryd y daethant a phaham.

Dylunio Technoleg - mae gan yr amgueddfa lawer o arddangosfeydd sy'n rhoi llawer o syniadau ar gyfer dylunio, adeiladu a defnyddio gwahanol ddeunyddiau, mecanweithiau, ac ati.

Mae'r amgueddfa a'i gwefan yn adnoddau gwerthfawr o wybodaeth yn cynnig lluniau i chi a'r plant eu defnyddio. Bydd y plant yn magu profiad o ddefnyddio llygoden er mwyn mynd o amgylch y wefan.

Fel rhan o'n rhaglen gwaith allanol, gall yr amgueddfa ddod i mewn i'ch ysgol a chynnal sgyrsiau ac arddangosfeydd. Codir tâl am wneud hyn ac mae'n ddibynnol ar bellter ac os yw staff ar gael. Nid yw'r gwasanaeth hwn ar gael ym mis Gorffennaf, Awst a Medi. I gael ragor o fanylion, ffoniwch Hilary ar 01559 370428 neu anfonwch e bost i info@toymuseumwales.co.uk.

Awgrymiadau ar eich cyfer chi yw'r taflenni gwaith. Gallwch eu defnyddio fel ag y maent neu - os nad ydynt yn addas i'ch anghenion chi - gallwch eu newid a chreu rhai eich hunan.

Mae croeso i f yfyrwyr ddod â chinio gyda hwy mewn pecyn, er bod gennym fyrbrydau poeth a diodydd oer a phoeth ar gael.

Mae gennym ragor o fanteision i fyfyrwyr yn cynnwys ein gwisgoedd cyfnod ac oriel decstilau a hefyd ein harddangosfeydd Llinell Amser o'r Ugeinfed Ganrif. Efallai yr hoffai athrawon hefyd gymryd mantais o'n hystafell ddosbarth o gyfnod hanesyddol gyda lle i 20 eistedd gyda llechi, bwrdd du ac arddangosfa hardd o hen offer ysgol.

Mae'n ddigon hawdd cael mynediad i'r amgueddfa a hefyd oddi amgylch iddi. Gweler y datganiad mynediad (ar sgrîn 'Gwybodaeth Gyffredinol' ein gwefan.) Hefyd mae gennym asesiad risg Iechyd a Diogelwch, gellir derbyn copi ohono os y gofynnwch amdano.

Rydym yn cynghori, os yn bosib, i aelod o staff ymweld â'r amgueddfa er mwyn mynd o amgylch y cyfleusterau a'r arddangosfeydd er mwyn cynllunio ar gyfer ymweliad ysgol llwyddiannus. Ni chodir unrhyw dâl am wneud hyn. Gellir defnyddio testunau 'Teganau' o CA1 i CA4 mewn amryw o wahanol ffyrdd oddi fewn i destunau'r Cwricwlwm Cenedlaethol.


Lluniau sy'n addas i CA 1 i'w lliwio adref neu yn yr ysgol. Mae'r rhain hefyd yn ddeunyddiau da ar gyfer gwneud gwaith astudio mewn cyfnodau allweddol diweddarach

Cyfnod Allweddol 1


Cyfnod Allweddol 2


Cyfnod Allweddol 3


Cyfnod Allweddol 4Rhestr o daflenni â Lluniau gyda manylion y tegan


CS 1 Rhestr o daflenni â Lluniau gyda manylion y tegan

CS 2 Llenwch y llythrennau i ddod o hyd i'r teganCA 2 Deunyddiau
CA 2 Symudiad

CA 3 Deunyddiau
CA 3 Symudiad

CA 4 Dulliau o gynhyrchu'r teganau